WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ 
W PŁOCKU

 

Aktualny na dzień   18.01.2017 r.

 

 

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania został sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2010 roku z póź. zm. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

Cele i zakres WSO

 

 1. Ocenianiu podlegają:
 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 2. zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 1. systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień,
 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce
 4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno wyrównawczej.

 

Zasady informowania o wymaganiach edukacyjnych

 

 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na początku roku szkolnego na lekcjach organizacyjnych informują uczniów o:
  1. wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 2. Nauczyciel dokumentuje ten fakt wpisem do dziennika w temacie lekcji.
 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o   warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Wychowawca klasy dokumentuje ten fakt wpisem do dziennika w temacie lekcji wychowawczych. Wychowawca informuje rodziców o tygodniowym okresie usprawiedliwienia nieobecności ucznia licząc od pierwszego dnia powrotu do szkoły.

 

 

 1. Na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca informuje o najważniejszych punktach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz o możliwościach dostępu do pełnego tekstu (dyrektor szkoły, biblioteka szkolna, strona internetowa szkoły). Wychowawca dokumentuje to wpisem w dzienniku szkolnym.

 

 

 

Indywidualizacja wymagań edukacyjnych, zasady zwalniania z niektórych zajęć.

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany , na podstawie publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej bądź niepublicznej poradni specjalistycznej , dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych lub edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. Na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej oraz na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
 4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie zaświadczenia-opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

6a)  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na     zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia  tych  ćwiczeń  wydanej  przez lekarza,  na czas określony w tej opinii.

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniony”.
 2. W pierwszym etapie pracy z klasą niezbędna jest wstępna diagnoza z języków obcych, która dostarcza wiarygodnych informacji o wiadomościach i umiejętnościach ucznia oraz jego możliwościach. Stanowi ona podstawę realnego formułowania wymagań programowych, dostosowania ich do potrzeb uczniów i zaplanowania metodyki pracy w danej klasie.

 

Ogólne kryteria oceniania i skala ocen

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na:
  1. rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programów nauczania,
  2. formułowaniu oceny.
 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców(prawnych opiekunów),

3)Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w następujący sposób:

            a) oceny z prac pisemnych uzasadniane są na piśmie w formie komentarza.

              b) pozostałe oceny uzasadniane są w formie ustnej.

 

4) Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

 

               a) Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu        klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania     ucznia jest  udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

               b) Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 4a, jest następujący:

                  - prace pisemne uczniów są udostępniane przez nauczyciela przedmiotu w siedzibie szkoły.

                  - dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego udostępniana  jest w sekretariacie szkoły.

 1. Przedmiotem oceniania są: wiadomości, umiejętności, wkład pracy ucznia,  aktywność na lekcjach oraz postępy ucznia.
 2. Oceny bieżące , śródroczne  i roczne wyrażone są w stopniach wg skali:
 1. celujący (cel)             – 6,
 2. bardzo dobry( bdb)    – 5 ,  (średnia powyżej 4,75)
 3. dobry (db)                  – 4,   (3,76 – 4,75)
 4. dostateczny( dst)        – 3,   (2,76 – 3,75)
 5. dopuszczający (dop)   – 2,   (1,76 – 2,75)
 6. niedostateczny (ndst.) – 1,  (1,75)
 1. Przy wystawianiu ocen bieżących i śródrocznych dopuszcza się  stosownie plusów i minusów.
 2. Ocena roczna jest wystawiana przez nauczyciela  na podstawie ocen cząstkowych, ale nie musi być średnią tych ocen. Zasady ustalania tej oceny regulują Przedmiotowe Systemy Oceniania.
 3. Ustala się następujące wymagania i kryteria stopni:

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania oraz będące efektem samodzielnej pracy, wynikające z indywidualnych zainteresowań,
 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązując problemy teoretyczne i praktyczne wykraczające poza program nauczania; proponuje rozwiązania nietypowe, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w innych dziedzinach lub
 3. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określany programem nauczania oraz
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, posiadaną wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach oraz w innych dziedzinach nauki.

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania,
 2. samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, użyteczne w życiu pozaszkolnym.

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował podstawowe wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania,
 2. posiada proste umiejętności pozwalające rozwiązywać typowe problemy z pomocą nauczyciela.

 

 

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. ma braki w wiadomościach i umiejętnościach objętych programem nauczania, ale braki te nie uniemożliwiają dalszego kształcenia,
 2. rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, często powtarzające się w procesie nauczania.

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalszy proces kształcenia,
 2. nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności i nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem.
 1. Oceny ze sprawdzianów wystawiane są według następujących kryteriów:

Ocena                                                                               Skala procentowa

                                                                       

 Celujący                                                                100% + wykazanie się dodatkowymi  

                                                                                umiejętnościami wykraczającymi     

                                                                                poza obowiązkowe standardy

Bardzo dobry                   5                                        95% - 100%

Bardzo dobry minus        5-                                       91% - 94%

Dobry plus                       4+                                      86% - 90%

Dobry                               4                                        81% - 85%

Dobry minus                    4-                                       75% - 80%   

Dostateczny plus              3+                                      71% - 74%

Dostateczny                     3                                         61% - 70%

Dostateczny minus           3-                                       56% - 60%

Dopuszczający plus          2+                                      51% - 55%

Dopuszczający                  2                                        41% - 50%

Niedostateczny                 1                                         0% - 40%

 

8a.) Wprowadza się ocenę „nb”(nieobecny) z wartością „0”

 

 1. Zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych:
 1. przez sprawdzian (klasówkę) należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości trwającą co najmniej jedną godzinę lekcyjną,
 2. dopuszcza się 3 klasówki w tygodniu, 1 z języków obcych i 2 z pozostałych przedmiotów,
 3. sprawdziany są zapowiedziane i zapisane w dzienniku z tygodniowym wyprzedzeniem,
 4. w danym dniu może być przeprowadzona tylko jedna klasówka,
 5. sprawdzone i ocenione klasówki nauczyciel oddaje uczniom w ciągu 2 tygodni po sprawdzianie i przechowuje do końca roku szkolnego – pozostają one do wglądu na zasadach ustanowionych przez nauczyciela,
 6. uczeń, który otrzymał z klasówki ocenę niedostateczną ma prawo do jej poprawy tylko raz,
 7. ocena ta może być poprawiona w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od oddania przez nauczyciela ocenionych klasówek; forma i termin poprawy ustalany jest przez nauczyciela.
 8. jeśli uczeń otrzymał z poprawy ocenę wyższą, nauczyciel wpisuje ją do dziennika obok wcześniej uzyskanej,
 9. sprawdziany pisemne są obowiązkowe,
 10. jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać sprawdzianu w terminie ustalonym dla klasy, powinien to uczynić w ciągu jednego tygodnia licząc od powrotu do szkoły. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie ustalonym dla klasy, otrzymuje „nb” w miejscu oceny.
 11. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie nauczyciel decyduje o terminie i formie zaliczenia danej partii materiału,
 12. niezaliczenie danej partii materiału rzutuje na ocenę śródroczną i roczną.
 13. do stosowanych form sprawdzania poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów, każdy nauczyciel może przypisać wagę wynikającą z wartości istniejących w dzienniku elektronicznym, to jest: 3,2,1.

 

 

12) Zasady przeprowadzania kartkówek:

 1. przez kartkówkę należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości, trwającą nie dłużej niż 15 minut, kartkówka obejmuje materiał z 3 ostatnich lekcji,
 2. zgłoszenie nieprzygotowania przed rozpoczęciem lekcji zwalnia z pisania kartkówki.

 

13) Odpowiedzi ustne:

 1. ocena z odpowiedzi powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela,
 2. uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania, w formie uzgodnionej z nauczycielem:

      - jeden raz w semestrze w przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się  

      raz   w tygodniu,

      - dwa razy w semestrze w przypadku przedmiotów odbywających się dwa i więcej  

      razy w tygodniu,

 1. prawo do zgłoszenia nieprzygotowania nie przysługuje w ostatnim semestrze klasy programowo najwyższej,
 2. w przypadku dłuższej nieobecności ucznia (powyżej tygodnia), na prośbę ucznia nauczyciel ustala termin i formę zaliczania zaległego materiału i może odstąpić od wstawienia nieprzygotowania.

 

Ocena zachowania ucznia

   

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy respektowania przez ucznia: zasad współżycia społecznego i norm etycznych, obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 
 2. Śródroczna i roczna ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
 4. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
 5. okazywanie szacunku innym osobom.
 6. dbałość o piękno mowy ojczystej.
 7. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
 1. Śródroczna i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się wg następującej skali:
 1. wzorowe,
 2. bardzo dobre,
 3. dobre,
 4. poprawne,
 5. nieodpowiednie,
 6. naganne.
 1. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 2. promocję programowo wyższej klasy lub ukończenie szkoły.
 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania.
 2. Tryb ustalania oceny zachowania ucznia.
 3. Ocenę wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii:
 1. nauczycieli uczących w danej klasie;
 2. uczniów danej klasy.
 1. Wychowawca klasy zobowiązany jest do poinformowania uczniów o proponowanej ocenie zachowania najpóźniej na miesiąc przed Radą Pedagogiczną klasyfikacyjną.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca klasy uzasadnia proponowaną ocenę zachowania odpowiednią dokumentacją.
 3. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia:

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 1. bierze udział w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych,
 2. bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły, wykazuje własną inicjatywę i pomysłowość,
 3. kulturalnie zachowuje się na lekcjach i imprezach szkolnych, pozaszkolnych oraz wycieczkach,
 4. okazuje szacunek nauczycielom i kolegom,
 5. dba o kulturę słowa,
 6. ma wszystkie godziny usprawiedliwione,
 7. nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. angażuje się w życie klasy i szkoły,
 2. bardzo dobrze wypełnia swoje obowiązki,
 3. jest koleżeński i udziela pomocy innym kolegom, wychowawcy i nauczycielom,
 4. jest kulturalny w szkole i poza nią,
 5. jest punktualny i ma wszystkie godziny usprawiedliwione.
 6. dopuszcza się do 3 godzin nieusprawiedliwionych

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. nie przeszkadza na lekcjach i imprezach szkolnych,
 2. dba o kulturę słowa,
 3. wywiązuje się ze swoich obowiązków,
 4. realizuje właściwie powierzone mu zadania w klasie, szkole i poza nią,
 5. dba o mienie szkolne,
 6. okazuje szacunek kolegom i nauczycielom,
 7. nie spóźnia się i systematycznie chodzi do szkoły.
 8. dopuszcza się do 10 godzin nieusprawiedliwionych

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. spełnia podstawowe wymagania, ale nie pracuje na miarę swoich możliwości,
 2. wykazuje słabe zainteresowanie życiem klasy i szkoły,
 3. przeszkadza na lekcjach,
 4. zdarzają się mu spóźnienia i sporadyczne nieusprawiedliwione nieobecności,
 5. sporadycznie nie jest przygotowany do zajęć i nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań i zadań,
 6. wykazuje uchybienia wobec regulaminu szkoły, ale zastosowane środki wychowawcze odnoszą pozytywny skutek.
 7. posiada powyżej 10 godzin nieusprawiedliwionych

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
 2. posiada wysoką absencję, powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych oraz nagminnie się spóźnia,
 3. nie wykazuje zainteresowania życiem klasy i szkoły,
 4. niszczy mienie szkolne i innych osób,
 5. nie reaguje na stosowane wobec niego środki wychowawcze,
 6. jest arogancki i używa wulgaryzmów,
 7. nie okazuje szacunku nauczycielom i narusza godność innych członków społeczności szkolnej,
 8. nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych.

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 1. jest szczególnie wulgarny wobec kolegów, pracowników szkoły,
 2. również w ten sposób zachowuje się poza szkołą,
 3. dopuszcza się kradzieży i innych wykroczeń na terenie szkoły i poza szkołą,
 4. posiada bardzo wysoką absencję – powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych,
 5. znajduje się pod wpływem napojów alkoholowych lub środków odurzających podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 6. jest agresywny wobec kolegów i pracowników szkoły.

 

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna

 

 1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się do końca stycznia, a klasyfikację roczną do końca czerwca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Klasyfikacja polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, określonych w planie nauczania i zachowania ucznia  oraz ustaleniu śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) są poinformowani o przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej zajęć edukacyjnych i ocenie nagannej zachowania na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Po zebraniu informacji od nauczycieli wychowawca przekazuje je rodzicom na piśmie.
 4. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele oraz wychowawca klasy maja obowiązek poinformować ucznia o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 5. Nauczyciele uczący odczytują przewidziane oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy oceny klasyfikacyjne zachowania na forum klasy. Dodatkowo odnotowują ten fakt zapisem w dzienniku.
 6. W terminie 5 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  oraz przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Pisemną informację wychowawca przekazuje uczniowi, który ma obowiązek przekazać rodzicom i w ciągu 2 dni oddać wychowawcy klasy, podpisaną przez rodziców. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach w szkole rodzic ma obowiązek zgłosić się do wychowawcy klasy celem uzyskania wyżej wymienionych informacji.
 7. Od ustalonych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania nie ma odwołania.
 8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne powinny być wystawione w dzienniku w pełnym brzmieniu na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 9. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana przez nauczyciela rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. W takim przypadku uczeń przystępuje w terminie i miejscu wyznaczonym przez nauczyciela do pisemnego sprawdzianu z wiadomości i umiejętności obejmującego materiał całego roku szkolnego. Sprawdzian przygotowuje i ocenia nauczyciel zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania. W przypadku wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, informatyki i techniki sprawdzian powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 10. Uczeń ma prawo do poprawy rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania przewidywanej przez wychowawcę. W takim przypadku powinien dostarczyć wychowawcy odpowiednie dokumenty, których treść może wpłynąć na roczną ocenę zachowania, (np. dyplomy, zaświadczenia o udziale w konkursach czy zawodach).
 11. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 12. Na klasyfikację końcową składają się:
 1. roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej,
 2. roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych.

 

Egzaminy klasyfikacyjne

 

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, z kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna po wysłuchaniu opinii wychowawcy i nauczycieli uczących.
 5. Egzamin klasyfikacyjny roczny przeprowadza się na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), złożony w ciągu 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 7. Uczeń zdający egzamin klasyfikacyjny otrzymuje od nauczyciela szczegółowe wytyczne dotyczące badanych treści i umiejętności nauczania.
 8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 9.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana prze Dyrektora Szkoły.
 10. W skład komisji wchodzą:
 1. Dyrektor Szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia jako członek komisji.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust.10 pkt b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
 1. skład komisji egzaminacyjnej;
 2. termin egzaminu;
 3. pytania egzaminacyjne;
 4. oceny z części pisemnej i ustnej;
 5. ocenę końcową klasyfikacyjną ustaloną przez komisję.

            Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych  

      odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen, w którym    wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą, a także uczeń u którego stwierdzono różnice programowe wynikające na przykład ze zmiany profilu klasy, szkoły itp.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana prze Dyrektora Szkoły.
 5. W skład komisji wchodzą:
 1. Dyrektor Szkoły lub jego zastępca, jako przewodniczący komisji;
 2. Nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

Egzaminy poprawkowe

 

 1. Egzamin poprawkowy roczny może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.Egzamin poprawkowy oceniany jest zgodnie z kryteriami oceniania zawartymi w „Ogólne kryteria oceniania i skala ocen” pkt.9 i 10.
 3. Część pisemna egzaminu poprawkowego trwa 60 minut, a część ustna - 15 minut.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu wakacji letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
 1. Dyrektor Szkoły lub jego zastępca - jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia jako członek komisji.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
 2. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 3. Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel egzaminujący w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i przewodniczącym komisji przedmiotowej.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
 1. skład komisji egzaminacyjnej;
 2. termin egzaminu;
 3. pytania egzaminacyjne;
 4. oceny z części pisemnej i ustnej;
 5. ocenę ustaloną przez komisję.
 1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.
 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 5. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni od daty ustalenia oceny w trybie egzaminu poprawkowego.
 6. W przypadku zgłoszenia przez ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) zastrzeżenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor stosuje takie same procedury jak w przypadku zastrzeżenia o nieprzestrzeganiu procedur egzaminu klasyfikacyjnego.

 

 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później  jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 2. Termin sprawdzianu uzgadnia Dyrektor Szkoły z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. W skład komisji wchodzą:
 1. Dyrektor Szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
 2. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 4. Ocena ustalona przez komisję może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. skład komisji,
 2. termin sprawdzianu,
 3. pytania (zadania) sprawdzające,
 4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
 1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

 

 

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie do Dyrektora Szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję.
 3. W skład komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog szkolny, psycholog szkolny przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców.
 4. Ostateczną ocenę zachowania ucznia ustala komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący komisji.
 5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 7. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez komisję jest ostateczna.
 8. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

 

Zasady promowania uczniów

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz zajęć realizowanych w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora Szkoły, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu nauki w Liceum promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

Uczeń może być promowany do klasy programowo wyższej, gdy spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:

 1. Uczeń rokuje, że wyrówna braki dydaktyczne w klasie programowo wyższej z przedmiotu, z którego nie zdał egzaminu poprawkowego.
 2. Systematycznie uczęszcza do szkoły lub jego absencja jest wynikiem okoliczności losowych, np. udokumentowanej zwolnieniem lekarskim choroby itp.
 3. Otrzymał ocenę końcoworoczną z zachowania wyższą  niż naganna.
 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
 5. Uczeń kończy szkołę, jeżeli  wyniku klasyfikacji końcowej, na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem punktu 5 i 6.
 6. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić wtedy gdy:
 • uczeń nagminnie nie przestrzega statutu szkoły,
 • w sposób rażący łanie regulamin szkoły, lub nie realizuje obowiązku nauki
 • zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia innych ludzi, a także ich mienia.

 

 

 

 

Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 20.06.2016r.